Spindulys

Privatumo politika

Privatumo politika ir slapukų naudojimas

Kviečiame susipažinti su mūsų elektroninės parduotuvės privatumo politikos ir slapukų naudojimo taisyklėmis:

I. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Eurobonds“, įmonės kodas 302459763, registruotos buveinės adresas Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas.
1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas ir kuris nėra pripažintas neveiksniu teismo tvarka arba nepilnametis asmuo, kuris teismo tvarka yra emancipuotas; 2) nepilnametis asmuo nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą sudaryti sandorį; 3) juridinis asmuo.
1.3. ParduoduVersla.lt – internetinė svetainė, esanti internete adresu ParduoduVersla.lt.
1.4. Asmens duomenys – taip, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas: bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.5. Slapukas (ang. Cookies) – nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje). Slapukai gali būti naudojami siekiant „sekti“ naudotoją, jo elgesį, įpročius internete ir taip sukurti jo profilį.
1.6. Taisyklės – Pardavėjo patvirtintas dokumentas „Taisyklės – pardavimo internetinėje svetainėje ParduoduVersla.lt taisyklės“ viešai skelbiamas internetinėje svetainėje ParduoduVersla.lt.
1.7. Privatumo politika – ši „Elektroninės parduotuvės ParduoduVersla.lt privatumo politika”.

II. Bendrosios nuostatos

2.1. Ši internetinės svetainės ParduoduVersla.lt privatumo politika nustato pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2.2. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas ir kiti teisės aktai.
2.3. Pirkėjas ParduoduVersla.lt internetinėje svetainėje nurodydamas savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog Pardavėjas juos valdytų ir tvarkytų šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.4. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai.

2.5. Pardavėjas gerbia kiekvieno Pirkėjo privatumą, todėl bet kokie Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės ParduoduVersla.lt registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 •  apdoroti Jūsų pateikiamus skelbimus;
 •  išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 •  spręsti problemas, susijusias su skelbimų viešinimu;
 •  vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 •  tiesioginės rinkodaros tikslais. 

2.6. Asmens duomenys nuolat atnaujinami ir saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Pardavėjas gerbia Pirkėjo privatumą ir bet kokie asmens duomenys, taip pat bet kokia kita informacija, susijusi su Pirkėjo pateiktais skelbimais internetinėje svetainėje ParduoduVersla.lt Pardavėjo negali būti atskleidžiama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus kai tai padaryti Pardavėją įpareigoja teisės aktai arba teismo reikalavimas.
2.8. Pardavėjas turi teisę statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys gali būti renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.9. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

III. Slapukai (ang. Cookies)

3.1. Elektroninėje parduotuvėje ParduoduVersla.lt yra naudojami slapukai (ang. Cookies).
3.2. Pirkėjui pirmą kartą apsilankius elektroninėje parduotuvėje ParduoduVersla.lt, slapukai (ang. Cookies) perkeliami į Pirkėjo kompiuterį ar kitą įrenginį, iš kurio naudojamasi elektronine parduotuve, ir vėliau naudojami identifikavimui. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Pirkėjo naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus (ang. Cookies), tačiau Pirkėjui nepageidaujant gauti slapukų (ang. Cookies), galima pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai (ang. Cookies)  nebūtų priimami. Tokiu atveju informuojame, kad kai kurios elektroninės parduotuvės ParduoduVersla.lt funkcijos gali neveikti.
3.3. Pardavėjas informuoja, kad naudojant slapukus (ang. Cookies) automatiškai fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija, kiek lankytojų apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda Pardavėjui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę gerinti teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą.

IV. Baigiamosios nuostatos ir asmens duomenų apsauga

4.1. Pardavėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra koreguoti ar pakeisti Privatumo politiką. Pardavėjui pakoregavus ar pakeitus Privatumo politiką nauja ar koreguota Privatumo politikos redakcija įsigalioja ją paskelbus ParduoduVersla.lt. Pirkėjas privalo kiekvieną kartą prieš pirkdamas elektroninėje parduotuvėje ParduoduVersla.lt peržiūrėti, ar nėra paskelbta nauja ar koreguota Privatumo politikos redakcija ir su ja susipažinti. Kiekvieną kartą Pirkėjui pateikiant skelbimą internetinėje svetainėje ParduoduVersla.lt yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino su naujausia paskelbta Privatumo politikos redakcija ir sutinka vadovautis naujausia Privatumo politikos redakcija. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

 • Privatumo politika
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, įskaitant „Google“, naudoja slapukus skelbimams teikti atsižvelgiant į naudotojo ankstesnius apsilankymus jūsų arba kitose svetainėse;
 • kai „Google“ naudoja reklamavimo slapukus, ji ir jos partneriai gali teikti skelbimus naudotojams atsižvelgdami į jų apsilankymus jūsų svetainėse ir (arba) kitose interneto svetainėse;
 • naudotojai gali atsisakyti suasmeninto reklamavimo, apsilankę skiltyje Skelbimų nustatymai. (Taip pat galite pasiūlyti naudotojams atsisakyti trečiosios šalies paslaugų teikėjo slapukų naudojimo, skirto suasmenintam reklamavimui, apsilankę www.aboutads.info.)

Jei neatsisakėte trečiųjų šalių skelbimų teikimo, svetainėje skelbimams teikti galite naudoti kitų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų arba skelbimų tinklų slapukus. Tai taip pat turi būti nurodyta privatumo politikoje toliau nurodytu būdu.

 • Praneškite svetainės lankytojams, kad svetainėje teikiami trečiųjų šalių paslaugų teikėjų ir skelbimų tinklų skelbimai.
 • Pateikite nuorodas į atitinkamų paslaugų teikėjų ir skelbimų tinklų svetaines.
 • Praneškite naudotojams, kad jie gali apsilankyti šiose svetainėse, jei nori atsisakyti naudoti suasmeninto reklamavimo slapukus (jei paslaugos teikėjas ar skelbimų tinklas siūlo šią galimybę). Taip pat galite pasiūlyti naudotojams atsisakyti naudoti kai kuriuos trečiosios šalies paslaugos teikėjo naudojamus suasmeninto reklamavimo slapukus, apsilankę adresu www.aboutads.info.

Leidėjų svetainės ir įvairių šalių įstatymai skiriasi, todėl negalime pasiūlyti konkrečios privatumo politikos kalbos. Tačiau galbūt norite peržiūrėti išteklius, pvz., Tinklo reklamavimo iniciatyvą, kad gautumėte pagalbos kurdami privatumo politiką. Papildomos informacijos apie sutikimo dėl slapukų naudojimo pastabas rasite cookiechoices.org.

Asmens duomenų apsauga pagal GDPR reikalavimus

Atsakingo asmens vardas ir adresas

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir valstybių narių nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų bei kitų duomenų apsaugos taisyklių apibrėžimą atsakingas asmuo yra:

UAB „Eurobonds“

Įmonės kodas: 302459763

Adresas: Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas

Tel. +370 686 83108

El.paštas:[email protected]

Asmens duomenų tvarkymo aprėptis

Apskritai renkame ir naudojame asmeninius vartotojų duomenis tokia aprėptimi, kuri galėtų užtikrinti tinkamas svetainės funkcijas, turinio bei paslaugų kokybę. Tai atliekame reguliariai ir tik gavę mūsų klientų sutikimą leisti rinkti ir naudoti asmeninius duomenis. Išimtis galioja tais atvejais, jei nėra galimybės pareikalauti  išankstinio sutikimo arba jei duomenų tvarkymas numatytas pagal įstatymą.

Asmens duomenys bus renkami tik tuo atveju, jei užsisakydami patys sutiksite teikti apie jus informaciją. Kitais atvejais svetainė be jūsų sutikimo jūsų duomenimis naudosis tik siekdama vykdyti ir tvarkyti jūsų užsakymą. Kai visi užsakymo formalumai bus atlikti ir užsakovas sumokės visą sutartą kainą, jūsų duomenimis bus draudžiama naudotis, jie bus ištrinti tik  pasibaigus mokestinės ir komercinės informacijos saugojimo laikotarpiui, nebent jūs patys pareikšite norą leisti mums toliau naudotis tais duomenimis.

Asmens duomenų perdavimas

Jūsų duomenys bus perduoti ir ekspedicinei įmonei, jei to reikalaujama pristatant užsakovui prekę. Siekdami užtikrinti sklandų apmokėjimą jūsų mokėjimo duomenis perduosim bankui, per kurį bus vykdomas atsiskaitymas, arba mokėjimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią nurodysite pildydami užsakymą.

Atsiskaitymas per paslaugų teikėją  PayPal

Jei atsiskaitoma per PayPal, kreditine kortele per PayPal, tiesioginiu debetu per PayPal arba, jei siūloma mokėti iš asmeninės sąskaitos per PayPal, jūsų mokėjimo duomenis perduodami  PayPal (Europe) S.? r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 „Royal Boulevard“, L-2449, Liuksemburgas (toliau – PayPal). PayPal pasilieka sau mokestį  už galimybę naudotis kreditine kortele per PayPal, tiesioginiu debetu per PayPal arba jei atsiskaitoma iš asmeninės sąskaitos per PayPal – už kliento kreditingumo patikrinimą.  Patikrinusi klientą dėl galimo  nemokumo PayPal sprendžia, ar jam leisti naudotis  atitinkamu atsiskaitymo būdu. Kredito ataskaitoje gali būti nurodyta galima rizika (skaičiuojant balais). Kadangi tikėtinos rizikos įvertinimas atsispindi  kreditingumo reitinguose, jis turi būti grindžiamas  pasaulyje pripažintu  matematinės statistikos mokslu.  Vertinant kreditingumą balais nurodomas  ir kliento adresas.  Vertinant kreditingumą balais nurodomas  ir kliento adresas. Papildomą informaciją dėl duomenų apsaugos, tarp jų ir dėl duomenų, kuriais naudojasi kredito paslaugas teikiančios agentūros, rasite susipažinęs su PayPal privatumo politika.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo reglamentavimas

Duomenų subjektui sutikus leisti tvarkyti jo asmens duomenis, įsigalioja EU Bendrojo duomenų apsaugos reglamento  (GDPR)  6 straipsnio 1 dalis. 

Tvarkant asmens duomenis, kurie reikalingi pasirašant sutartį su duomenų subjektu, vadovaujamasi GDPR  6 straipsnio 1 dalies 3 punktu.  Tai galioja ir duomenims, kurių reikia  dar iki sutarties pasirašymo. Kadangi asmens duomenų apdorojimas atliekamas pagal įstatymo numatytą tvarką , mūsų įmonė vadovaujasi  GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.

Siekiant apsaugoti vartotojo ar fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus   asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja GDPR  6 straipsnio 1 dalis.

Jei duomenys reikalingi  ginant teisėtus mūsų bendrovės ar trečiosios šalies interesus ir jei  jų tvarkymas nepažeidžia duomenų subjekto interesų, pagrindinių teisių ir laisvių bei  kitų asmenų interesų, vadovaujamasi GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.

Duomenų ištrynimas ir jų saugojimo trukmė

Vartotojo duomenys ištrinami ar pašalinami nelikus reikalo juos saugoti. Kita vertus, EU ar nacionalinių valstybių įstatymų leidėjas, vadovaudamasis EU direktyvomis, įstatymais ar kitais norminiais aktais, kurie taikytini duomenų valdytojams, pasilieka teisę išsaugoti  tuos duomenis. Duomenys ištrinami ar pašalinami taip pat pasibaigus standartiniam jų saugojimo laikui arba nelikus reikalo saugoti duomenis turint tikslą sudaryti ateityje sutartį ar vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Duomenų tvarkymo aprašas ir apimtis

Kaskart atidarius mūsų svetainę sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš jūsų  kompiuterio operacinės  sistemos.

Renkami šie duomenys:

1. informacija apie jūsų naudojamos naršyklės tipą  ir versiją;

2. vartotojo operacinė sistema;

3. vartotojo internetinių paslaugų  teikėjas;

4. vartotojo IP adresas;

5. prisijungimo data ir valanda;

6. tinklaraščiai, per kuriuos prie mūsų sistemos  prisijungia vartotojas;

7. per mūsų svetainę vartotojui pasiekiami  tinklaraščiai.

Žurnalų failai disponuoja IP adresais ir kitų asmenų duomenimis, kurie vartotojui gali būti taip pat prieinami. Tarkim, pasinaudojus nuoroda į tinklaraštį, kuris įgalina vartotojui interneto prieigą, arba nuoroda į tinklaraštį, iš kurio vartotojas patenka į kitą svetainę, galima matyti kitų asmeninius duomenis.

Duomenys saugomi ir mūsų žurnalo failuose. Šių duomenų saugojimas neturi jokios įtakos vartotojo IP adresui ar kitiems duomenims, kuriais leidžiama naudotis.  Minėti duomenys kartu su kitais vartotojo asmens duomenimis nėra saugomi.

Duomenų tvarkymo teisinis reglamentavimas

Laikinojo duomenų ir žurnalų aplankų saugojimo tvarka reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalyje.

Kokiu tikslu apdorojami duomenys?

Būtina išsaugoti sistemoje  IP adresą laikinam naudojimui, kad vartotojas iš savo kompiuterio galėtų pasiekti svetainę. Šiuo tikslu vartotojo IP adresas  turi būti saugomas visą sesijos laiką.

Žurnalo aplankai išsaugomi failuose siekiant  pagerinti  svetainės funkcijas ir užtikrinti mūsų informacinių technologijų saugumą. Duomenys rinkodaros tikslais nerenkami. 

Tad  mūsų siekiamybė tvarkyti turimus duomenis  vadovaujantis GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.

Saugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Svetainės darbą užtikrinantys duomenys  saugomi per visą sesijos trukmę.

Žurnalo aplankuose duomenys saugomi  ilgiausiai iki  septynių dienų. Galima juos ir ilgiau saugoti. Tokiu atveju vartotojo IP adresai bus ištrinti arba įslaptinti ir jis nebeturės jokios galimybės prisijungti prie savo  paskyros.

Sutikimo atšaukimas ir duomenų šalinimo priemonės

Būtina kaupti  svetainėje duomenis ir išsaugoti juos žurnalo aplankuose, kad būtų  užtikrintas optimalus darbas internetinėje erdvėje. Tad vartotojų pretenzijos šiuo atveju būtų visai nepagrįstos.

Duomenų  apdorojimo aprašas ir aprėptys  (paieškos įpročių analizė)

Mes naudojame svetainėje slapukus, kurie mums praverčia analizuojant vartotojo paieškos įpročius. Tam tikslui gali būti kaupiami šie duomenys:

1. paieškos frazės;

2. puslapių peržiūros dažnis;

3. naudojimasis svetainės funkcijomis.

Sukaupti vartotojų duomenys bus įslaptinti techninėmis priemonėmis ir vartotojui prieiga prie šių duomenų bus nepasiekiama. Duomenys nebus saugomi kartu su kitų vartotojų duomenimis.

Duomenų apdorojimo aprašas ir aprėptys (pirkinių krepšelis)

Kai kurie slapukai išlieka jūsų kompiuteryje, tad jums kaskart apsilankius svetainė jus atpažįsta (nuolatiniai slapukai). Mes neleidžiame partneriams per mūsų svetainės slapukus rinkti, apdoroti ar naudoti asmens duomenis. Kai kurios naršyklės įgalina naudotis standartiniais slapukais. Jūs galite saugumo nustatymuose leisti ar drausti tiek laikinųjų, tiek nuolatinių slapukų naudojimą. Išjungus slapukus tam tikros svetainės funkcijos kartais gali būti nepalaikomos, kai kurių  svetainių puslapiai gali netinkamai veikti. Naudotis mūsų pirkinių krepšeliu galima tik įjungus laikinuosius slapukus! Mūsų slapukuose išsaugoti duomenys nebus susieti su jūsų asmeniniais duomenimis (vardu, adresu ir kt.). Be jūsų aiškaus sutikimo jie nebus susieti su jūsų asmeniniais duomenimis (vardu, adresu ir kt.).

Mes naudojame Google Analytics paslaugomis

Mūsų svetainėje naudojama Google Analytics, internetinės analizės, įskaitant ir Google,  paslauga, naudoja specialius slapukus. Tai tekstiniai aplankai, saugomi jūsų kompiuteryje, skirti  analizuoti jų panaudojimą svetainėje. Pavyzdžiui, įrašoma informacija apie operacinę sistemą, naršyklę,  svetainę, kuria anksčiau naudojotės  (persiuntimo URL),  jūsų IP adresas ir  apsilankymo mūsų svetainėje data ir laikas. Šio tekstinio  aplanko sukurta informacija apie naudojimąsi  mūsų svetaine perduodama saugoti  Google serveriui JAV. Ši informacija pravers Google vertinant  jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, renkant svetainių veiklos ataskaitas, skirtas svetainių operatoriams,  ir teikiant kitas  paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir internetinės erdvės  naudojimu. Jei  tokią veiklą numato įstatymas  arba jei trečiosios šalys  šiuos duomenis tvarko Google vardu, Google irgi perduos šią informaciją trečiosioms šalims. Toks duomenų naudojimas bus  anoniminis  arba vartotojas prisistatys netikru vardu. Toks duomenų naudojimas bus  anoniminis  arba vartotojas prisistatys netikru vardu. Norėdami  gauti  daugiau informacijos, eikite  į Google. Spauskite čia.

Teisinis duomenų tvarkymo reglamentavimas

Asmens duomenų tvarkymas naudojantis slapukų aplankais reglamentuojamas GDPR 6 straipsnio 1 dalyje.

Kokio tikslo siekiama tvarkant duomenis?

Analizuodami slapukų aplanko duomenis stengiamės pagerinti mūsų svetainės kokybę ir turinį. Išnagrinėję rezultatus matom, kaip naudojamasi mūsų svetaine, tad galime nuolat optimizuoti jos funkcijas.

Šia prasme mūsų siekiamybė tvarkyti asmens duomenis pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Saugojimo trukmė, sutikimo atšaukimas ir galimybė pašalinti duomenis

Vartotojo kompiuteryje įrašomi slapukai automatiškai atsiduria mūsų svetainėje. Tad jūs, kaip vartotojas, turite teisę kontroliuoti naudojimąsi slapukais. Pakeitę interneto naršyklės nustatymus galite juos išjungti arba apriboti jų perdavimą. Išsaugotus slapukus bet kada galima pašalinti. Tai atliekama  automatiškai. Jei jūsų svetainėje slapukai išjungti, greičiausiai jūs negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.

Laikinosios atminties slapukų ( Flash-Cookies) neįmanoma  reguliuoti naršyklės nustatymų programoje, tai galima padaryti pakeitus tų slapukų nustatymus.

Naujienlaiškis   Duomenų tvarkymo aprašas ir aprėptys

Mūsų svetainėje jūs galite užsiprenumeruoti nemokamą naujienlaiškį. Registruojant  užsakymą pateikti duomenys bus perduoti mums.

Tuo tikslu mes kaupsime tokius duomenis:

1. Vartotojo kompiuterio  IP adresas

2. Registracijos data ir laikas

Registruojantis jūsų bus paprašyta laikantis konfidencialumo politikos leisti tvarkyti jūsų duomenis.

Duomenys, susiję su naujienlaiškio prenumerata, naudojami tik naujienlaiškio išsiuntimo tikslams.

Savo naujienlaiškių siuntimui naudojame siuntimo paslaugos tiekėją „MailChimp“. „MailChimp“ – tai „The Rocket Science Group, LLC“, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, Džordžija 30318 („Rocket“) paslauga. „Rocket“ naudojamas taip vadinamasis „Saugaus uosto susitarimas“ („Safe Harbor Abkommen“) – duomenų apsaugos susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų.

Registracijos metu išsaugoti duomenys perduodami „Rocket“ ir išsaugomi „Rocket“. Registracijos metu įvesti duomenys kitoms trečiosioms šalims nebus perduoti. Siekiant patvirtinti jūsų registraciją, po registracijos „MailChimp“ atsiųs jums el. laišką. Be to, „MailChimp“ siūlo įvairias analizės galimybes, kaip išsiųsti naujienlaiškiai atidaromi ir naudojami, pvz., kiek naudotojų el. laiškas buvo išsiųstas, ar naujienlaiškis buvo atmestas ir ar gavę el. laišką naudotojai išsiregistravo iš sąrašo. Tačiau šios analizės yra susijusios tik su grupe ir mes jų nenaudojame individualiam vertinimui. Be to, „MailChimp“ naudoja „Google, Inc.“ analizės priemonę „Google Analytics“ ir gali ją įtraukti į naujienlaiškį. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite šiame pareiškime apie privatumo apsaugą „Duomenų rinkimas naudojant „Google-Analytics”.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „MailChimp“ rasite ties http://mailchimp.com/legal/privacy/.

Duomenų tvarkymo teisinis reglamentavimas

Teisinė duomenų apdorojimo tvarka užsiregistravus naujienlaiškiui gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Kokiu tikslu apdorojami asmens duomenys?

Elektroninio pašto adresas būtinas tam, kad naujienlaiškis galėtų pasiekti vartotoją.

Kiti asmeniniai duomenys, vartotojo nurodyti registruojantis, pravers siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui svetainės teikiamomis paslaugomis arba vartotojo elektroninio pašto adresu.

Saugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Vartotojo elektroninio pašto adresas bus išsaugotas per visą naujienlaiškio prenumeratos laikotarpį.

Sutikimo atšaukimas ir duomenų šalinimo galimybė

Vartotojas bet kada gali atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. 

Tereikia svetainėje ties naujienlaiškiu paspausti atitinkamą  mygtuką.

Registracija Duomenų tvarkymo aprašas ir aprėptys

Mes siūlome vartotojams galimybę registruotis mūsų svetainėje pateikiant asmeninius duomenis. Duomenys užšifruotame įvesties šablone įrašomi ir perduodami tik interneto paslaugų teikėjui. Registruojantis būtina nurodyti šiuos duomenis:

1. el. paštą;

2. slaptažodį;

3. kreipinį, vardą, pavardę.

Be šių duomenų, registruojantis bus įrašyti ir kiti duomenys:

1. vartotojo IP adresas;

2. registracijos data ir laikas.

Registruojant duomenis reikia gauti vartotojo leidimą juos tvarkyti.

Prisijungimas naudojantis visuotinės prieigos technologijomis (Facebook, Google)

Mes siūlome galimybę naudotis mūsų svetainės paslaugomis naudojantis visuotinės prieigos technologijomis. Tokiu atveju papildomai užsiregistruoti bus neįmanoma. Registruodamiesi svetainėje būsite nukreipti į atitinkamą vienkartinio prisijungimo technologijos paslaugų teikėjo puslapį, jame įrašysite asmeninius prisijungimo duomenis. Tokiu būdu ir mūsų tarnybai bus prieinami ten pateikti jūsų profilio duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, vartotojo ID ir lytis.

Šią informaciją mums automatiškai perduos atitinkamas paslaugų teikėjas. Šią informaciją mums automatiškai perduos atitinkamas paslaugų teikėjas. Išvardyti duomenys mums pravers nustatant jūsų tapatybę.

Prisijungimas per Facebook

Papildomos informacijos apie Facebook prisijungimo nustatymus ir konfidencialumo reikalavimus rasite Facebook Inc. Duomenų apsaugos ir Naudojimosi sąlygų aprašuose.

Prisijungimas per Google

Papildomos informacijos apie prisijungimą per Google nustatymus ir konfidencialumo reikalavimus rasite Duomenų apsaugos ir Naudojimosi sąlygų aprašuose.

Teisinis duomenų apdorojimo reglamentavimas

Teisinė duomenų apdorojimo tvarka gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Jei registracijos metu duomenys pateikiami siekiant vykdyti vartotojo užsakymą  arba kitus ikisutartinius įsipareigojimus, vadovaujamasi GDPR 6 straipsnio 1 dalies punktu b.

Kokiu tikslu apdorojami duomenys?

Vartotojas registruodamasis privalo pateikti asmens duomenis, jei jie susiję su užsakymo vykdymu arba su ikisutartiniais įsispareigojimais.

Šie duomenys praverčia užsisakant prekes iš elektroninės parduotuvės.

Saugojimo trukmė  

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga.

Pavyzdžiui, jei sudarydami sutartį ar vykdydami kokius nors ikisutartinius įsipareigojimus buvote užsiregistravęs svetainėje, bet vėliau šie duomenys jums tapo nebereikalingi. Išsaugoti sutarties partnerio asmens duomenis kartais būna svarbu net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, kai tenka vykdyti sutartinius ar  teisinių institucijų įpareigojimus

Sutikimo atšaukimas ir duomenų pašalinimo galimybė

Vartotojas turi teisę  bet kada išsiregistruoti. Galite kada panorėję atkurti savo  duomenis 

susisiekę per elektroninį ar paprastą paštą.

UAB „Eurobonds“

Įmonės kodas: 302459763

Adresas: Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas

Tel. +370 686 83108

El.paštas:[email protected]

Jei duomenys reikalingi  sutarčiai sudaryti arba vykdant ikisutartinius įsipareigojimus, ištrinti juos anksčiau galima tik tuo atveju, jei tai nesikerta su sutartiniais ar teisiniais įsipareigojimais.

Kontaktų puslapis ir elektroninio pašto kontaktai   Duomenų tvarkymo aprašas ir aprėptys

Mūsų svetainėje yra kontaktų puslapis, kuriame vartotojas gali prisijungti prie mūsų elektroninio pašto. Jei vartotojas pasinaudoja šia galimybe, jo įvestus duomenis sistema užšifruos, įrašys ir šią informaciją perduos mums. Tai:

1. užsakymo numeris; 

2. telefono numeris;

3. vardas ir pavardė; 

Siunčiant pranešimą įrašomi ir šie duomenys:

1. vartotojo IP adresas;

2. registracijos data ir laikas.

Jūsų duomenis apdorosime tik gavę jūsų sutikimą ir leidę jums susipažinti su mūsų svetainės duomenų apsaugos reikalavimais.

Galite su mumis susisiekti ir svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju bus įrašomi kartu su elektroniniu laišku persiųsti asmeniniai vartotojo duomenys.

Ši informacija tik naudojama bendravimo turiniui apdoroti.

Teisinis duomenų apdorojimo reglamentavimas

Teisinė duomenų apdorojimo tvarka gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Duomenų, kuriuos vartotojas pateikia siųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu, apdorojimo tvarka reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jei  elektroninio pašto adresu susisiekiama dėl sutarties sudarymo,  tada duomenų tvarkymui papildomai galioja GDPR 6 straipsnio 1dalies  b punktas.

Kokiu tikslu apdorojami duomenys?  

Apdoroti užšifruoti asmeniniai duomenys mus domina tik tiek, kiek jų reikia kontaktams išsaugoti. Jei su mūsų svetaine susisiekiama elektroninio pašto adresu, vartotojo pateikti duomenys irgi sulauks mūsų dėmesio.

Kiti asmeniniai duomenys, kuriuos pateikė vartotojas siųsdamas pranešimą, pravers siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui nurodytais kontaktais ir užtikrinant mūsų svetainės IT sistemų saugumą.

Saugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Kontaktų puslapyje pateikti asmeniniai prisijungimo duomenys bei siunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu bus ištrinti tik baigus bendrauti su vartotoju. Bendravimas laikomas baigtu paaiškėjus, kad vartotojui rūpimas klausimas jau išspręstas. 

Bendravimo metu papildomai  įrašyti asmeniniai duomenys bus ištrinti vėliausiai  po septynių dienų.

Sutikimo atšaukimas ir duomenų pašalinimo galimybė

Vartotojas gali bet kada atšaukti sutikimą leisti mums naudotis asmeniniais duomenimis. Jei vartotojas su mumis bendrauja per elektroninį paštą, jis gali kada panorėjęs uždrausti įrašinėti jo asmeninius duomenis. Bet tokiu atveju bendravimas svetainėje jam taps neįmanomas.

Teliks susisiekti elektroniniu  arba paprastu paštu:

UAB „Eurobonds“

Įmonės kodas: 302459763

Adresas: Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas

Tel. +370 686 83108

El.paštas:[email protected]

Visi asmeniniai duomenys, įrašyti svetainėje per bendravimo seansą, tokiu atveju bus ištrinti.

 Aktyvieji pranešimai per Firebase Google

Mes siūlome savo svetainėje nemokamą aktyviųjų pranešimų paslaugą. Paspaudus mygtuką „Leisti“, galima šią paslaugą užsisakyti.

Socialinės medijos

„Google+“

Mūsų svetainės naudojasi „Google +1″ funkcijomis. Paslaugų teikėjas  yra „Google Inc. 1600“ Amphitheatre  Parkway Mountain View, CA 94043, JAV.

Informacijos rinkimas ir dalijimasis: spustelėję mygtuką „Google +1“

galite paskelbti informaciją visame pasaulyje. Naudodamiesi mygtuku „Google + 1“ turėsit galimybę bendrinti asmeninį  turinį su „Google“ ir kitais mūsų partneriais.  „Google“ saugo tiek „+1“ turinio informaciją, tiek informaciją apie puslapį, kurį peržiūrėjote spustelėję „+1“. Jūsų  „+1“ kartu su Jūsų profilio vardu ir nuotrauka galės būti kaip nuoroda naudojantis „Google“ paslaugomis, pavyzdžiui, paieškos puslapiu arba jūsų „Google“ profiliu ar kitomis interneto svetainėmis bei skelbimais. „Google“ įrašo informaciją apie jūsų aktyvumą lankantis  „Google + 1“  siekdamas pagerinti teikiamas paslaugas jums ir kitiems vartotojams. Kad galėtumėte naudotis mygtuku „Google +1“, reikia turėti viešą visiems matomą „Google“ profilį ir kokį nors  pasirinktą vartotojo vardą. Šis vardas bus rodomas naudojantis visomis „Google“ paslaugomis. Kai kuriais atvejais jį galima pakeisti kitu vardu, kuriuo esat bendrinę turinį per savo „Google“ paskyrą. Jūsų profilis bus rodomas lankytojams, kurie žino jūsų elektroninio pašto adresą arba turi kitos informacijos apie jūsų tapatybę.

Surinktos informacijos naudojimas: be jau minėtų tikslų, jūsų  surinkta informacija bus naudojama laikantis „Google“ nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų.  „Google“ gali skelbti statistinius duomenis apie  „+ 1“ lankytojų aktyvumą, arba juos perduoti vartotojams ir partneriams, kaip antai kompiuterinių žaidimų leidėjams, reklamos kūrėjams ar subendrintoms svetainėms. 

„Facebook“

Mūsų puslapiuose yra socialinio tinklo „Facebook“, „Facebook“ paslaugų teikėjo papildiniai, Inc.,  1 Hacker Way, Menlo parkas, Kalifornija, 94025, JAV. „Facebook“ papildiniai mūsų svetainėje paženklinti Facebook“ logotipu  arba „Like“ („Patinka“)  mygtuku. Susipažinti su  „Facebook“ papildiniais galite čia developers.facebook.com/docs/plugins / developers.facebook.com/docs/plugins.

Kai lankysitės mūsų puslapiuose, papildinys automatiškai sujungs jūsų naršyklę su  „Facebook“ serveriu. „Facebook“ bus perduota informacija apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje ir jūsų IP adresą.  Jei prisijungę prie „Facebook“ paskyros paspausite „Facebook“ „Like“ mygtuką, galėsit bendrinti mūsų svetainės turinį su savo  „Facebook“ profiliu. Tokiu atveju „Facebook“ svetainėje galėsite jungtis prie mūsų puslapių  naudodamiesi savo paskyra. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad mūsų svetainė nerenka informacijos apie duomenų, persiunčiamų iš „Facebook“, turinį  bei jų panaudojimą. Daugiau informacijos apie  „Facebook“ privatumo politiką galite rasti https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation. Jei nenorite, kad  „Facebook“ lankytųsi mūsų svetainėje, atjunkite „Facebook“ vartotojo paskyrą. 

.

„Twitter“

Į mūsų puslapius įtrauktos „Twitter“ paslaugų funkcijos. Šias funkcijas

teikia „Twitter Inc.“, 1355 Market Street, Suite 900, San Franciskas, CA.

94103, JAV. Naudojantis „Twitter“ ir „Re-Tweet“ funkcija jūs galėsite lankytis tose svetainėse, kurios  susietos su jūsų „Twitter“ paskyra ir kuri žinoma kitiems lankytojams. Šie duomenys taip pat bus perduodami „Twitter“. Atkreipiame jūsų  dėmesį, kad mūsų svetainė nerenka informacijos apie duomenų, perduodamų per „Twitter“, turinį bei jų panaudojimą. Daugiau informacijos galite rasti „Twitter“ privatumo politikoje twitter.com/privacy. 

Privatumo nuostatas galite pakeisti savo „Twitter“ paskyroje  twitter.com/account/settings.

„Instagram“

Mūsų svetainėje įjungtos „Instagram“ funkcijos. Paslaugų teikėjas „Instagram Inc.“, 1601 Willow Road, Menlo parkas, CA, 94025, JAV. Prisijungę per savo „Instagram“ paskyrą galite bendrinti  mūsų puslapių turinį paspaudę „Instagram“ mygtuką. Tada galėsit „Instagram“ svetainėje jungtis prie mūsų puslapių naudodamiesi savo paskyra. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad mūsų svetainė nerenka informacijos apie duomenų, perduodamų per „Instagram“, turinį bei jų naudojimą.

Daugiau informacijos apie „Instagram“ privatumo politiką rasite  https://help.instagram.com/519522125107875.

„Pinterest“

Mūsų svetainėje yra socialinio tinklo „Pinterest“ papildinių. Šių paslaugų teikėjas yra Pinterest Inc. 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, JAV („Pinterest“). Jei  apsilankysit  puslapyje su tokiais papildiniais, jūsų naršyklė bus automatiškai sujungta su „Pinterest“ serveriu ir perduos jūsų protokolo duomenis  „Pinterest“ serveriui JAV. Tai gali būti jūsų IP adresas, jūsų aplankytų svetainių su įdiegtais papildiniais adresai, duomenys apie jūsų naršyklės tipą ir nustatymus,  paieškos datą ir laiką, jūsų naudojimosi „Pinterest“  ir slapukais būdus.

Daugiau informacijos, kokiu tikslu, kokia aprėptimi „Pinterest“ naudoja ir tvarko jūsų duomenis, taip pat kokios jūsų teises ir galimybės užtikrinant jūsų privatumą, rasite https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

 Duomenų subjektų teisės

Šiame sąraše išvardytos visos duomenų subjektų teisės, kurias garantuoja  GDPR. Kitų teisių, kurios nėra aktualios duomenų subjektams, čia nėra reikalo minėti. Šia prasme tą sąrašą galima sutrumpinti.

Jei pats tvarkote savo asmeninius duomenis, vadinasi, pagal GDPR apibrėžimą  esate duomenų subjektas ir turit teisę kreiptis į duomenų valdytoją.

Teisė į informaciją

Turite  teisę kreiptis į duomenų valdytoją, kad šis patvirtintų, ar mes tikrai apdorojame jūsų asmeninius duomenis. 

Jei minėti duomenys dar neapdoroti, galit pareikalauti iš duomenų valdytojo tokios informacijos:

1. kokiu tikslu bus apdorojami asmeniniai duomenys;

2. kokie konkrečiai asmeniniai duomenys bus apdorojami;

3. kokiam ar kokių asmenų kategorijoms buvo ar bus atskleisti jūsų asmeniniai duomenys;

4. kuriam laikotarpiui numatyta saugoti jūsų asmeninius duomenis arba, jei to neįmanoma nustatyti, kokiais kriterijais vadovaujamasi nustatant saugojimo trukmę;

5. ar jūs turit teisę patikslinti ar ištrinti su jumis susijusius duomenis, taip pat suvaržyti  jūsų duomenų valdytojo veiksmus arba išvis  uždrausti jam tuos veiksmus;

6. ar turit teisę kreiptis su skundu į priežiūros tarnybą?

7. gauti visą turimą informaciją apie nežinomus duomenis, kurių nekaupė duomenų subjektas;

8. sudaryti galimybę duomenų subjektui automatiškai spręsti kilusią problemą, įskaitant ir GDPR automatiškai vykdomą asmens duomenų profiliavimą pagal GDPR 22 str. 1 ir 4 dalies reikalavimus,  ir – bent išvardytais atvejais – konkrečiai  informuoti jį apie panašių veiksmų argumentus , taip pat, kokių pasekmių toks apdorojimas galėtų turėti duomenų subjekto asmens duomenims.

Jūs turite teisę reikalauti informacijos, ar jūsų asmeniniai duomenys neperduodami trečiosioms šalims ar kokiai nors tarptautinei organizacijai. Priešingu atveju galite pareikalauti duomenų subjektui taikytinų garantijų, numatytų GDPR 46 str.

Teisė ištaisyti klaidas

Turite teisę kreiptis į duomenų valdytoją, kuris apdorojo jūsų asmeninius duomenis, dėl klaidų ištaisymo arba  patikslinimo, jei  tie duomenys klaidingi arba netikslūs. Duomenų valdytojas privalo tučtuojau juos ištaisyti.

Teisė suvaržyti apdorojimo aprėptis

Jūs galite suvaržyti savo asmeninių duomenų apdorojimo apimtis, jei:

            1. Jums nepriimtinas  laikotarpis, per kurį duomenų valdytojas spėtų patikrinti  informaciją, susijusią su jūsų asmeniniais duomenimis;

            2. jei apdorojimas atliktas neteisėtai, bet jūs nesutinkat ištrinti savo duomenų ir reikalaujate apriboti prieigą prie jūsų duomenų;

            3.  jei duomenų valdytojas nemato reikalo toliau apdoroti jūsų asmeninių duomenų, bet jie jums pravers prireikus įrodinėti ar apginti teisėtus reikalavimus arba

             4. jei jūs pateikėt pretenzijų, kurios numatytos GDPR 21 str. 1dalyje, bet nesate tikras, ar duomenų valdytojo pateikti pagrįsti teisėti motyvai nepažeidžia jūsų interesų.

Jei jūsų asmeninių duomenų apdorojimas vis dėlto apribojamas, minėti duomenys, žinoma, jei jie išsaugoti, gali būti apdorojami tik jums sutikus arba įsikišus teisinėms institucijoms, arba  jei siekiama apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises  arba  atsižvelgus į EU ar sąjungos narės svarbų viešąjį interesą.

Jei jūsų asmeninių duomenų apdorojimas dėl aukščiau išvardytų priežasčių buvo apribotas, duomenų valdytojas privalo jums apie tai pranešti dar prieš tokių apribojimų įsigaliojimą.

Teisė ištrinti duomenis   Įpareigojimas ištrinti duomenis

Galite pareikalauti, kad duomenų valdytojas tučtuojau ištrintų susijusius su jumis duomenis, ir pastarasis asmuo įpareigojamas tučtuojau juos pašalinti, jei:

            1. jei nebėra reikalo saugoti ar kitaip apdoroti su jumis susijusių duomenų;

            2. jei jūs atšaukiat sutikimą vadovaudamasis GDPR 6 str. 1 dalies punktu a arba 9 str. 2 dalies punktu a dėl duomenų apdorojimo ir jei kito teisėto pagrindo duomenims apdoroti nėra;

            3. jei vadovaudamasis GDPR 21 str. 1 reiškiate  pretenzijas dėl duomenų apdorojimo ir jei kito svarbaus teisėto pagrindo jiems apdoroti nėra arba jei reiškiat pretenzijas dėl apdorojimo vadovaudamasis GDPR 21 str. 2 dalimi dėl  duomenų apdorojimo;

            4. jei su jūsų asmeniu susiję duomenys buvo neteisėtai apdoroti;

5. jei su jūsų asmeniu susiję duomenys buvo ištrinti vykdant Europos Sąjungos  ar valstybių narių teisinius įsipareigojimus, privalomus ir duomenų valdytojui;

            6. jei su jūsų asmeniu susijusiais duomenimis naudojasi informacinės agentūros, kurių teisėta veikla numatyta pagal GDPR8 str. 1 dalį.

Informacija tretiesiems asmenims

Jei duomenų valdytojas paviešino su jūsų asmeniu susijusius duomenis, kuriuos vadovaujantis GDPR 17 str. 1 dalimi įpareigojamas pašalinti, privalo imtis atitinkamų veiksmų atsižvelgdamas į turimas technologines, taip pat ir techninio pobūdžio, priemones ir su tuo susijusias išlaidas, kad galėtų informuoti kitus duomenų valdytojus, apdorojančius jūsų duomenis, apie jūsų, kaip suinteresuoto asmens, reikalavimą  iš visų nuorodų arba kopijų ar sinchronizuotų programų ištrinti su jūsų asmeniu susijusius duomenis.

Išimtys

Neturite teisės ištrinti duomenų, apdorotinų pagal nustatytus reikalavimus:

            1.         jei būtina užtikrinti saviraiškos laisvę  ir teisę į informaciją;

            2. jei būtina vykdyti teisinius įsipareigojimus, numatytus pagal EU ar valstybių narių teisę, kurie privalomi ir duomenų valdytojui, arba jei jis įpareigojamas atlikti užduotį viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas, pavestas duomenų valdytojui;

            3. jei tai neprieštarauja viešajam interesui visuomenės sveikatos srityje vadovaujantis GDPR 9 str. 2 pastr. punktu h ir 9 str. 3 pastraipa;

            4. jei tai susiję su viešuoju interesu kaupti duomenis archyvuose  arba moksliniais ar istoriniais tyrinėjimais ar statistikos tikslais, kaip numatyta GDPR 89 str. 1 dalyje, jei turima galvoje teisė, apie kurią kalbama punkte (3), kad laikantis šių sąlygų neįmanoma pasiekti konkrečių tikslų arba jos gali tapti rimta kliūtimi jiems pasiekti arba

            5. jei duomenų subjektui jie bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 

Teisė būti informuotam

Jei duomenų subjektas turi teisę taisyti, trinti arba apriboti duomenų valdytojo veiksmus apdorojant asmeninius duomenis, pastarasis privalo pareikalauti iš visų asmenų, kuriems buvo paviešinti su jūsų asmeniu susiję duomenys, juos pataisyti arba ištrinti arba kitaip suvaržyti duomenų apdorojimą, net jei tai būtų neįmanoma ar susijęs su neproporcingomis išlaidomis.

Turite teisę pareikalauti iš duomenų valdytojo informacijos apie tuos asmenis.

Teisė perkelti duomenis

Jūs turit teisę su jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis, kuriuos buvot pateikęs duomenų valdytojui, gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, turit  teisę perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam buvot pateikęs savo asmens duomenis, neturi  teisės sudaryti tam kliūčių, jei:

            1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas jums sutikus pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal  6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir

            2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamasis  teise perkelti savo duomenis  duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad vienas duomenų valdytojas jūsų asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, jei tai techniškai įmanoma. Tai nepažeidžia kitų asmenų laisvių ir teisių.

Teisė perduoti savo duomenis negali būti realizuojama tvarkant asmens duomenis, jei duomenų valdytojas įpareigotas  atlikti užduotį viešojo intereso labui arba vykdyti viešosios valdžios funkcijas, pavestas duomenų valdytojui.

Teisė nesutikti

Susiklosčius ypatingai situacijai jūs bet kada turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi kaip numatyta GDPR 6 str. 1 dalies e arba  f punktuose; tas pats pasakytina ir apie šiomis nuostatomis grindžiamą profiliavimą. 

Duomenų valdytojas nebetvarko su jūsų asmeniu susijusių duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkytini dėl neatidėliotinų svarbių priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba duomenis tvarkyti būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jei asmens dokumentai tvarkomi siekiant rinkodaros tikslų, jūs, kaip duomenų subjektas, bet kada  turit teisę nesutikti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tokiais tikslais; tas pats pasakytina ir apie profiliavimą, jei tai tiesiogiai  susiję su rinkodara.

Jei jūs prieštaraujate, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais,  minėti duomenys daugiau šiais tikslais nebus tvarkomi.

Jei jūs naudojatės informacinės visuomenės paslaugomis turite teisę  – nepaisydami Direktyvos 2002/58/EG – pasinaudoti galimybe neleisti taikyti jūsų atžvilgiu automatizuotų priemonių, kurioms taikomos techninės specifikacijos.

Teisė  atšaukti sutikimą saugoti duomenis

Turite teisę be kada atšaukti sutikimą saugoti jūsų duomenis. Toks veiksmas nesukels neigiamų teisinių padarinių iki tol tvarkytiems jūsų asmens duomenims.

Automatizuotas sprendimų priėmimas įskaitant ir profiliavimą

Priimdamas vieną ar kitą sprendimą turit teisę nesutikti, jei jis pagrįstas vien automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant ir profiliavimą, ir dėl to jums kyla  teisinių kolizijų arba toks būdas pažeidžia kitus jūsų interesus. Teisės rinktis kitą sprendimo būdą neturit, jei:

            1.         reikia sudaryti arba vykdyti sutartį  tarp duomenų objekto ir duomenų valdytojo;

            2.         jei tokia teise naudojasi EU arba valstybės narės savo šalyse ir jei duomenų valdytojas imasi atitinkamų priemonių duomenų subjekto teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti arba

            3. jei tam pritaria pats duomenų subjektas  

Šiaip ar taip, tokie sprendimai neturėtų būti grindžiami specialių kategorijų  asmens duomenimis, kaip tai numatyta GDPR 9 str. 1 dalyje, jei šiuo atveju negalioja 9 str. 2 dalies a arba g punktai ir jei imamasi atitinkamų priemonių siekiant apsaugoti jūsų teises bei laisves ir teisėtus interesus.

Pirmuoju ir trečiuoju atveju duomenų valdytojas  imasi atitinkamų priemonių jūsų  teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti ir kad jums būtų užtikrinta teisė reikalauti iš duomenų valdytojo žmogiško įsikišimo, teisė pareikšti savo nuomonę ir užginčyti sprendimą.

Teisė apskųsti veiksmus priežiūros institucijai

Neužkertant kelio imtis kitų administracinių arba teisminių priemonių turit teisę  apskųsti netinkamus veiksmus priežiūros institucijai, konkrečios valstybės narės  gyvenamojoje vietoje, darbe ar kitoje vietoje, kur, jūsų manymu, galbūt buvo pažeistos jūsų teisės nesilaikant GDPR reglamento dėl asmeninių duomenų tvarkymo

Gavusi skundą priežiūros institucija informuoja pareiškėją  apie skundo nagrinėjimo eigą ir rezultatus ir apie galimybę jam kreiptis į teismą pagal GDPR 78 straipsnį.

Asmens duomenų apsauga pagal GDPR reikalavimus

Atsakingo asmens vardas ir adresas

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir valstybių narių nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų bei kitų duomenų apsaugos taisyklių apibrėžimą atsakingas asmuo yra:

UAB „Eurobonds“

Įmonės kodas: 302459763

Adresas: Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas

Tel. +370 686 83108

El.paštas:[email protected]

Asmens duomenų tvarkymo aprėptis

Apskritai renkame ir naudojame asmeninius vartotojų duomenis tokia aprėptimi, kuri galėtų užtikrinti tinkamas svetainės funkcijas, turinio bei paslaugų kokybę. Tai atliekame reguliariai ir tik gavę mūsų klientų sutikimą leisti rinkti ir naudoti asmeninius duomenis. Išimtis galioja tais atvejais, jei nėra galimybės pareikalauti  išankstinio sutikimo arba jei duomenų tvarkymas numatytas pagal įstatymą.

Asmens duomenys bus renkami tik tuo atveju, jei užsisakydami patys sutiksite teikti apie jus informaciją. Kitais atvejais svetainė be jūsų sutikimo jūsų duomenimis naudosis tik siekdama vykdyti ir tvarkyti jūsų užsakymą. Kai visi užsakymo formalumai bus atlikti ir užsakovas sumokės visą sutartą kainą, jūsų duomenimis bus draudžiama naudotis, jie bus ištrinti tik  pasibaigus mokestinės ir komercinės informacijos saugojimo laikotarpiui, nebent jūs patys pareikšite norą leisti mums toliau naudotis tais duomenimis.

Asmens duomenų perdavimas

Jūsų duomenys bus perduoti ir ekspedicinei įmonei, jei to reikalaujama pristatant užsakovui prekę. Siekdami užtikrinti sklandų apmokėjimą jūsų mokėjimo duomenis perduosim bankui, per kurį bus vykdomas atsiskaitymas, arba mokėjimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią nurodysite pildydami užsakymą.

Atsiskaitymas per paslaugų teikėją  PayPal

Jei atsiskaitoma per PayPal, kreditine kortele per PayPal, tiesioginiu debetu per PayPal arba, jei siūloma mokėti iš asmeninės sąskaitos per PayPal, jūsų mokėjimo duomenis perduodami  PayPal (Europe) S.? r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 „Royal Boulevard“, L-2449, Liuksemburgas (toliau – PayPal). PayPal pasilieka sau mokestį  už galimybę naudotis kreditine kortele per PayPal, tiesioginiu debetu per PayPal arba jei atsiskaitoma iš asmeninės sąskaitos per PayPal – už kliento kreditingumo patikrinimą.  Patikrinusi klientą dėl galimo  nemokumo PayPal sprendžia, ar jam leisti naudotis  atitinkamu atsiskaitymo būdu. Kredito ataskaitoje gali būti nurodyta galima rizika (skaičiuojant balais). Kadangi tikėtinos rizikos įvertinimas atsispindi  kreditingumo reitinguose, jis turi būti grindžiamas  pasaulyje pripažintu  matematinės statistikos mokslu.  Vertinant kreditingumą balais nurodomas  ir kliento adresas.  Vertinant kreditingumą balais nurodomas  ir kliento adresas. Papildomą informaciją dėl duomenų apsaugos, tarp jų ir dėl duomenų, kuriais naudojasi kredito paslaugas teikiančios agentūros, rasite susipažinęs su PayPal privatumo politika.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo reglamentavimas

Duomenų subjektui sutikus leisti tvarkyti jo asmens duomenis, įsigalioja EU Bendrojo duomenų apsaugos reglamento  (GDPR)  6 straipsnio 1 dalis. 

Tvarkant asmens duomenis, kurie reikalingi pasirašant sutartį su duomenų subjektu, vadovaujamasi GDPR  6 straipsnio 1 dalies 3 punktu.  Tai galioja ir duomenims, kurių reikia  dar iki sutarties pasirašymo. Kadangi asmens duomenų apdorojimas atliekamas pagal įstatymo numatytą tvarką , mūsų įmonė vadovaujasi  GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.

Siekiant apsaugoti vartotojo ar fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus   asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja GDPR  6 straipsnio 1 dalis.

Jei duomenys reikalingi  ginant teisėtus mūsų bendrovės ar trečiosios šalies interesus ir jei  jų tvarkymas nepažeidžia duomenų subjekto interesų, pagrindinių teisių ir laisvių bei  kitų asmenų interesų, vadovaujamasi GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.

Duomenų ištrynimas ir jų saugojimo trukmė

Vartotojo duomenys ištrinami ar pašalinami nelikus reikalo juos saugoti. Kita vertus, EU ar nacionalinių valstybių įstatymų leidėjas, vadovaudamasis EU direktyvomis, įstatymais ar kitais norminiais aktais, kurie taikytini duomenų valdytojams, pasilieka teisę išsaugoti  tuos duomenis. Duomenys ištrinami ar pašalinami taip pat pasibaigus standartiniam jų saugojimo laikui arba nelikus reikalo saugoti duomenis turint tikslą sudaryti ateityje sutartį ar vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Tinklaraščio pristatymas ir žurnalų failų kūrimas   Duomenų tvarkymo aprašas ir apimtis

Kaskart atidarius mūsų svetainę sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš jūsų  kompiuterio operacinės  sistemos.

Renkami šie duomenys:

1. informacija apie jūsų naudojamos naršyklės tipą  ir versiją;

2. vartotojo operacinė sistema;

3. vartotojo internetinių paslaugų  teikėjas;

4. vartotojo IP adresas;

5. prisijungimo data ir valanda;

6. tinklaraščiai, per kuriuos prie mūsų sistemos  prisijungia vartotojas;

7. per mūsų svetainę vartotojui pasiekiami  tinklaraščiai.

Žurnalų failai disponuoja IP adresais ir kitų asmenų duomenimis, kurie vartotojui gali būti taip pat prieinami. Tarkim, pasinaudojus nuoroda į tinklaraštį, kuris įgalina vartotojui interneto prieigą, arba nuoroda į tinklaraštį, iš kurio vartotojas patenka į kitą svetainę, galima matyti kitų asmeninius duomenis.

Duomenys saugomi ir mūsų žurnalo failuose. Šių duomenų saugojimas neturi jokios įtakos vartotojo IP adresui ar kitiems duomenims, kuriais leidžiama naudotis.  Minėti duomenys kartu su kitais vartotojo asmens duomenimis nėra saugomi.

Duomenų tvarkymo teisinis reglamentavimas  

Laikinojo duomenų ir žurnalų aplankų saugojimo tvarka reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalyje.

Kokiu tikslu apdorojami duomenys?

Būtina išsaugoti sistemoje  IP adresą laikinam naudojimui, kad vartotojas iš savo kompiuterio galėtų pasiekti svetainę. Šiuo tikslu vartotojo IP adresas  turi būti saugomas visą sesijos laiką.

Žurnalo aplankai išsaugomi failuose siekiant  pagerinti  svetainės funkcijas ir užtikrinti mūsų informacinių technologijų saugumą. Duomenys rinkodaros tikslais nerenkami. 

Tad  mūsų siekiamybė tvarkyti turimus duomenis  vadovaujantis GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.

Saugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Svetainės darbą užtikrinantys duomenys  saugomi per visą sesijos trukmę.

Žurnalo aplankuose duomenys saugomi  ilgiausiai iki  septynių dienų. Galima juos ir ilgiau saugoti. Tokiu atveju vartotojo IP adresai bus ištrinti arba įslaptinti ir jis nebeturės jokios galimybės prisijungti prie savo  paskyros.

Sutikimo atšaukimas ir duomenų šalinimo priemonės

Būtina kaupti  svetainėje duomenis ir išsaugoti juos žurnalo aplankuose, kad būtų  užtikrintas optimalus darbas internetinėje erdvėje. Tad vartotojų pretenzijos šiuo atveju būtų visai nepagrįstos.

Slapukų naudojimas   Duomenų  apdorojimo aprašas ir aprėptys  (paieškos įpročių analizė)

Mes naudojame svetainėje slapukus, kurie mums praverčia analizuojant vartotojo paieškos įpročius. Tam tikslui gali būti kaupiami šie duomenys:

1. paieškos frazės;

2. puslapių peržiūros dažnis;

3. naudojimasis svetainės funkcijomis.

Sukaupti vartotojų duomenys bus įslaptinti techninėmis priemonėmis ir vartotojui prieiga prie šių duomenų bus nepasiekiama. Duomenys nebus saugomi kartu su kitų vartotojų duomenimis.

Duomenų apdorojimo aprašas ir aprėptys (pirkinių krepšelis)

Kai kurie slapukai išlieka jūsų kompiuteryje, tad jums kaskart apsilankius svetainė jus atpažįsta (nuolatiniai slapukai). Mes neleidžiame partneriams per mūsų svetainės slapukus rinkti, apdoroti ar naudoti asmens duomenis. Kai kurios naršyklės įgalina naudotis standartiniais slapukais. Jūs galite saugumo nustatymuose leisti ar drausti tiek laikinųjų, tiek nuolatinių slapukų naudojimą. Išjungus slapukus tam tikros svetainės funkcijos kartais gali būti nepalaikomos, kai kurių  svetainių puslapiai gali netinkamai veikti. Naudotis mūsų pirkinių krepšeliu galima tik įjungus laikinuosius slapukus! Mūsų slapukuose išsaugoti duomenys nebus susieti su jūsų asmeniniais duomenimis (vardu, adresu ir kt.). Be jūsų aiškaus sutikimo jie nebus susieti su jūsų asmeniniais duomenimis (vardu, adresu ir kt.).

Duomenų rinkimas naudojantis Google Analytics paslaugomis

Mūsų svetainėje naudojama Google Analytics, internetinės analizės, įskaitant ir Google,  paslauga, naudoja specialius slapukus. Tai tekstiniai aplankai, saugomi jūsų kompiuteryje, skirti  analizuoti jų panaudojimą svetainėje. Pavyzdžiui, įrašoma informacija apie operacinę sistemą, naršyklę,  svetainę, kuria anksčiau naudojotės  (persiuntimo URL),  jūsų IP adresas ir  apsilankymo mūsų svetainėje data ir laikas. Šio tekstinio  aplanko sukurta informacija apie naudojimąsi  mūsų svetaine perduodama saugoti  Google serveriui JAV. Ši informacija pravers Google vertinant  jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, renkant svetainių veiklos ataskaitas, skirtas svetainių operatoriams,  ir teikiant kitas  paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir internetinės erdvės  naudojimu. Jei  tokią veiklą numato įstatymas  arba jei trečiosios šalys  šiuos duomenis tvarko Google vardu, Google irgi perduos šią informaciją trečiosioms šalims. Toks duomenų naudojimas bus  anoniminis  arba vartotojas prisistatys netikru vardu. Toks duomenų naudojimas bus  anoniminis  arba vartotojas prisistatys netikru vardu. Norėdami  gauti  daugiau informacijos, eikite  į Google. Spauskite čia.

Teisinis duomenų tvarkymo reglamentavimas

Asmens duomenų tvarkymas naudojantis slapukų aplankais reglamentuojamas GDPR 6 straipsnio 1 dalyje.

  Kokio tikslo siekiama tvarkant duomenis?

Analizuodami slapukų aplanko duomenis stengiamės pagerinti mūsų svetainės kokybę ir turinį. Išnagrinėję rezultatus matom, kaip naudojamasi mūsų svetaine, tad galime nuolat optimizuoti jos funkcijas.

Šia prasme mūsų siekiamybė tvarkyti asmens duomenis pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Saugojimo trukmė, sutikimo atšaukimas ir galimybė pašalinti duomenis

Vartotojo kompiuteryje įrašomi slapukai automatiškai atsiduria mūsų svetainėje. Tad jūs, kaip vartotojas, turite teisę kontroliuoti naudojimąsi slapukais. Pakeitę interneto naršyklės nustatymus galite juos išjungti arba apriboti jų perdavimą. Išsaugotus slapukus bet kada galima pašalinti. Tai atliekama  automatiškai. Jei jūsų svetainėje slapukai išjungti, greičiausiai jūs negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.

Laikinosios atminties slapukų ( Flash-Cookies) neįmanoma  reguliuoti naršyklės nustatymų programoje, tai galima padaryti pakeitus tų slapukų nustatymus.

Naujienlaiškis   Duomenų tvarkymo aprašas ir aprėptys

Mūsų svetainėje jūs galite užsiprenumeruoti nemokamą naujienlaiškį. Registruojant  užsakymą pateikti duomenys bus perduoti mums.

Tuo tikslu mes kaupsime tokius duomenis:

1. Vartotojo kompiuterio  IP adresas

2. Registracijos data ir laikas

Registruojantis jūsų bus paprašyta laikantis konfidencialumo politikos leisti tvarkyti jūsų duomenis.

Duomenys, susiję su naujienlaiškio prenumerata, naudojami tik naujienlaiškio išsiuntimo tikslams.

Savo naujienlaiškių siuntimui naudojame siuntimo paslaugos tiekėją „MailChimp“. „MailChimp“ – tai „The Rocket Science Group, LLC“, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, Džordžija 30318 („Rocket“) paslauga. „Rocket“ naudojamas taip vadinamasis „Saugaus uosto susitarimas“ („Safe Harbor Abkommen“) – duomenų apsaugos susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų.

Registracijos metu išsaugoti duomenys perduodami „Rocket“ ir išsaugomi „Rocket“. Registracijos metu įvesti duomenys kitoms trečiosioms šalims nebus perduoti. Siekiant patvirtinti jūsų registraciją, po registracijos „MailChimp“ atsiųs jums el. laišką. Be to, „MailChimp“ siūlo įvairias analizės galimybes, kaip išsiųsti naujienlaiškiai atidaromi ir naudojami, pvz., kiek naudotojų el. laiškas buvo išsiųstas, ar naujienlaiškis buvo atmestas ir ar gavę el. laišką naudotojai išsiregistravo iš sąrašo. Tačiau šios analizės yra susijusios tik su grupe ir mes jų nenaudojame individualiam vertinimui. Be to, „MailChimp“ naudoja „Google, Inc.“ analizės priemonę „Google Analytics“ ir gali ją įtraukti į naujienlaiškį. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite šiame pareiškime apie privatumo apsaugą „Duomenų rinkimas naudojant „Google-Analytics”.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „MailChimp“ rasite ties http://mailchimp.com/legal/privacy/.

Duomenų tvarkymo teisinis reglamentavimas

Teisinė duomenų apdorojimo tvarka užsiregistravus naujienlaiškiui gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Kokiu tikslu apdorojami asmens duomenys?

Elektroninio pašto adresas būtinas tam, kad naujienlaiškis galėtų pasiekti vartotoją.

Kiti asmeniniai duomenys, vartotojo nurodyti registruojantis, pravers siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui svetainės teikiamomis paslaugomis arba vartotojo elektroninio pašto adresu.

Saugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Vartotojo elektroninio pašto adresas bus išsaugotas per visą naujienlaiškio prenumeratos laikotarpį.

Sutikimo atšaukimas ir duomenų šalinimo galimybė

Vartotojas bet kada gali atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. 

Tereikia svetainėje ties naujienlaiškiu paspausti atitinkamą  mygtuką.

Registracija Duomenų tvarkymo aprašas ir aprėptys

Mes siūlome vartotojams galimybę registruotis mūsų svetainėje pateikiant asmeninius duomenis. Duomenys užšifruotame įvesties šablone įrašomi ir perduodami tik interneto paslaugų teikėjui. Registruojantis būtina nurodyti šiuos duomenis:

1. el. paštą;

2. slaptažodį;

3. kreipinį, vardą, pavardę.

Be šių duomenų, registruojantis bus įrašyti ir kiti duomenys:

1. vartotojo IP adresas;

2. registracijos data ir laikas.

Registruojant duomenis reikia gauti vartotojo leidimą juos tvarkyti.

Prisijungimas naudojantis visuotinės prieigos technologijomis (Facebook, Google)

Mes siūlome galimybę naudotis mūsų svetainės paslaugomis naudojantis visuotinės prieigos technologijomis. Tokiu atveju papildomai užsiregistruoti bus neįmanoma. Registruodamiesi svetainėje būsite nukreipti į atitinkamą vienkartinio prisijungimo technologijos paslaugų teikėjo puslapį, jame įrašysite asmeninius prisijungimo duomenis. Tokiu būdu ir mūsų tarnybai bus prieinami ten pateikti jūsų profilio duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, vartotojo ID ir lytis.

Šią informaciją mums automatiškai perduos atitinkamas paslaugų teikėjas. Šią informaciją mums automatiškai perduos atitinkamas paslaugų teikėjas. Išvardyti duomenys mums pravers nustatant jūsų tapatybę.

Prisijungimas per Facebook

Papildomos informacijos apie Facebook prisijungimo nustatymus ir konfidencialumo reikalavimus rasite Facebook Inc. Duomenų apsaugos ir Naudojimosi sąlygų aprašuose.

Prisijungimas per Google

Papildomos informacijos apie prisijungimą per Google nustatymus ir konfidencialumo reikalavimus rasite Duomenų apsaugos ir Naudojimosi sąlygų aprašuose.

Teisinis duomenų apdorojimo reglamentavimas

Teisinė duomenų apdorojimo tvarka gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Jei registracijos metu duomenys pateikiami siekiant vykdyti vartotojo užsakymą  arba kitus ikisutartinius įsipareigojimus, vadovaujamasi GDPR 6 straipsnio 1 dalies punktu b.

Kokiu tikslu apdorojami duomenys?

Vartotojas registruodamasis privalo pateikti asmens duomenis, jei jie susiję su užsakymo vykdymu arba su ikisutartiniais įsispareigojimais.

Šie duomenys praverčia užsisakant prekes iš elektroninės parduotuvės.

Saugojimo trukmė  

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga.

Pavyzdžiui, jei sudarydami sutartį ar vykdydami kokius nors ikisutartinius įsipareigojimus buvote užsiregistravęs svetainėje, bet vėliau šie duomenys jums tapo nebereikalingi. Išsaugoti sutarties partnerio asmens duomenis kartais būna svarbu net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, kai tenka vykdyti sutartinius ar  teisinių institucijų įpareigojimus

Sutikimo atšaukimas ir duomenų pašalinimo galimybė

Vartotojas turi teisę  bet kada išsiregistruoti. Galite kada panorėję atkurti savo  duomenis 

susisiekę per elektroninį ar paprastą paštą.

UAB „Eurobonds“

Įmonės kodas: 302459763

Adresas: Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas

Tel. +370 686 83108

El.paštas:[email protected]

Jei duomenys reikalingi  sutarčiai sudaryti arba vykdant ikisutartinius įsipareigojimus, ištrinti juos anksčiau galima tik tuo atveju, jei tai nesikerta su sutartiniais ar teisiniais įsipareigojimais.

Kontaktų puslapis ir elektroninio pašto kontaktai   Duomenų tvarkymo aprašas ir aprėptys

Mūsų svetainėje yra kontaktų puslapis, kuriame vartotojas gali prisijungti prie mūsų elektroninio pašto. Jei vartotojas pasinaudoja šia galimybe, jo įvestus duomenis sistema užšifruos, įrašys ir šią informaciją perduos mums. Tai:

1. užsakymo numeris; 

2. telefono numeris;

3. vardas ir pavardė; 

Siunčiant pranešimą įrašomi ir šie duomenys:

1. vartotojo IP adresas;

2. registracijos data ir laikas.

Jūsų duomenis apdorosime tik gavę jūsų sutikimą ir leidę jums susipažinti su mūsų svetainės duomenų apsaugos reikalavimais.

Galite su mumis susisiekti ir svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju bus įrašomi kartu su elektroniniu laišku persiųsti asmeniniai vartotojo duomenys.

Ši informacija tik naudojama bendravimo turiniui apdoroti.

Teisinis duomenų apdorojimo reglamentavimas

Teisinė duomenų apdorojimo tvarka gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Duomenų, kuriuos vartotojas pateikia siųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu, apdorojimo tvarka reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jei  elektroninio pašto adresu susisiekiama dėl sutarties sudarymo,  tada duomenų tvarkymui papildomai galioja GDPR 6 straipsnio 1dalies  b punktas.

Kokiu tikslu apdorojami duomenys?  

Apdoroti užšifruoti asmeniniai duomenys mus domina tik tiek, kiek jų reikia kontaktams išsaugoti. Jei su mūsų svetaine susisiekiama elektroninio pašto adresu, vartotojo pateikti duomenys irgi sulauks mūsų dėmesio.

Kiti asmeniniai duomenys, kuriuos pateikė vartotojas siųsdamas pranešimą, pravers siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui nurodytais kontaktais ir užtikrinant mūsų svetainės IT sistemų saugumą.

Saugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Kontaktų puslapyje pateikti asmeniniai prisijungimo duomenys bei siunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu bus ištrinti tik baigus bendrauti su vartotoju. Bendravimas laikomas baigtu paaiškėjus, kad vartotojui rūpimas klausimas jau išspręstas. 

Bendravimo metu papildomai  įrašyti asmeniniai duomenys bus ištrinti vėliausiai  po septynių dienų.

<!-