Spindulys

Taisyklės

ParduoduVersla.lt naudojimosi taisyklės:

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Tai yra sutartis tarp UAB „Eurobonds“, (juridinio asmens kodas – 302459763, buveinės adresas – Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas (toliau – ParduoduVersla.lt) ir vartotojo (toliau – Klientas), kuris užsiregistravo svetainėje www.ParduoduVersla.lt (toliau – Svetainė), dėl naudojimosi Svetaine.

1.2. Naudodamasis Svetaine, Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1.3. Naudojimasis Svetaine apima bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.

1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. ParduoduVersla.lt Klientai gali nemokamai naudotis šiomis paslaugomis:

2.1.1. skelbimų įdėjimas ir redagavimas Svetainėje;

2.1.2. skelbimų paieška Svetainėje pagal pasirinktus kriterijus;

2.1.3. skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija.

2.2. ParduoduVersla.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip).

2.3. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę, Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda ParduoduVersla.lt išimtines teises į pateiktą informaciją ir/ar duomenis.

3. Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą ir telefono numerį;

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

3.1.3. ParduoduVersla.lt duomenų bazėje įdėti tik po vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą objektą;

3.1.4. nedėti parduodamo objekto fotografijoms skirtoje vietoje kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.: ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas kitokiais būdais;

3.1.5. turėti parduodamą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo įkėlusio vartotojo ar jo nurodyto asmens. Išskyrus paslaugas;

3.1.6. prisiimti visą atsakomybę už Skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms;

3.1.7. neįgyti autorinių teisių į ParduoduVersla.lt Duomenų bazę, tačiau turi teisę keisti, papildyti ar atnaujinti savo Skelbimus;

3.1.8. sutikti, kad jeigu ParduoduVersla.lt administratoriai mano arba jei tai yra akivaizdu iš Skelbimo, įrašyto į duomenų bazę, kad Skelbime yra pateikta klaidinga informacija, arba Skelbimas prieštarauja priimtoms etikos bei teisės normoms, ParduoduVersla.lt turi teisę pašalinti Skelbimą iš Duomenų bazės;

3.1.9. užtikrinti, jog Skelbimas neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą;

3.1.10. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su ParduoduVersla.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos;

3.1.11. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus;

3.1.12. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti), kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;

3.1.13. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis;

3.1.14. nenaudoti keiksmažodžių, rasistinių pasisakymų, frazių, galinčių įžeisti kitus asmenis;

3.1.15. ParduoduVersla.lt duomenų bazėje dėti skelbimą tik jam skirtoje teminėje rubrikoje;

3.1.16. skelbimo tekstą pildyti tvarkingai, vartoti taisyklingą lietuvių kalbą ir naudoti lietuvišką šriftą, nerašyti teksto didžiosiomis raidėmis (išskyrus vietas, kur dėl to yra atskira atžyma).

3.1.17. nesiūlyti ir Svetainėje netalpinti skelbimų apie prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus yra draudžiama.

3.1.18. Skelbimuose, kuriuose siūloma įsigyti prekes, kurių eksploatavimui reikalingas specialus leidimas (pvz. žaidimo automatus, ginklus ir pan.), būtina aiškiai nurodyti, kad šių prekių naudojimas galimas tik turint specialų leidimą, išduotą kompetentingų institucijų.

3.2. Klientas supranta, kad gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.).

3.3. Supranta ir sutinka, kad ParduoduVersla.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.4. Klientas, kuriam yra nuo 14 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:

3.4.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;

3.4.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

3.5. Už Taisyklių nesilaikymą ParduoduVersla.lt gali:

3.5.1 pašalinti Skelbimą su nepadoriu turiniu iš ParduoduVersla.lt duomenų bazės;

3.5.2. uždrausti klientui prisijungti prie Svetainės.

4. ParduoduVersla.lt teisės ir pareigos

4.1. ParduoduVersla.lt turi teisę apdoroti (rinkti, saugoti, tvarkyti, laikyti, atlikti užklausas, išrinkti, sujungti, naudoti, paslėpti ar ištrinti) ParduoduVersla.lt Kliento skelbimus, kuriuos jis įrašė į ParduoduVersla.lt duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims (Duomenų gavėjams), kurie naudoja Duomenų bazę skelbimų paieškai.

4.2. ParduoduVersla.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, ParduoduVersla.lt nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

4.3. Jei Klientas pažeidžia Taisykles, ParduoduVersla.lt turi teisę be įspėjimo uždrausti jam dalyvauti ParduoduVersla.lt veikloje.

4.4. ParduoduVersla.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas.

4.5. ParduoduVersla.lt turi teisę Klientui siųsti įvairius pasiūlymus.

4.6. ParduoduVersla.lt turi teisę bet kada duomenų bazės ribose savo nuožiūra pakeisti ir pertvarkyti skelbimus tam, kad duomenų baze būtų patogiau naudotis.

5. Mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

6. Asmens duomenys

6.1. Klientas sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis ParduoduVersla.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi ParduoduVersla.lt duomenų bazėje iki asmens duomenų teikėjo pareikalavimo ištrinti duomenis arba 5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos datos.

7. Atsakomybės ribojimas

7.1. Klientas sutinka, kad ParduoduVersla.lt nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. ParduoduVersla.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.

7.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad ParduoduVersla.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis.

7.4. ParduoduVersla.lt neatsako dėl ParduoduVersla.lt veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių ParduoduVersla.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti ParduoduVersla.lt veiklos.

8. Taisyklių keitimas

8.1 ParduoduVersla.lt turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles.

8.2. ParduoduVersla.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Bet kokie ginčai, kilę dėl ParduoduVersla.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir ParduoduVersla.lt laiką.

Draudžiamų prekių/paslaugų sąrašas

Draudžiama dėti Skelbimus, kurie susiję su žemiau nurodytų prekių/paslaugų pardavimu ir/ar pirkimu:

pornografinio turinio medžiagą, nuotraukas, skelbimus;

medžiagą arba nuotraukas kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;

ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos registruoti bei dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą;

autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes, trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;

alkoholį, tabaką, narkotines ir psichotropines medžiagas, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, taip pat pavojingas grynąsias chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai;

bet kokius vaistus, įskaitant „viagra“, „cialis“ ir kt.;

žmogaus arba gyvūnų organus;

pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio skelbimo paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių priemonių reklamą;

programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą (virusai, blokavimo įranga, nelegali duomenų rinkimo įranga ir pan.);

paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;

kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;

taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis, todėl Klientas siūlydamas įsigyti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika, ir ParduoduVersla.lt jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių skelbimų turinį.

Taisyklės atnaujintos 2019-11-21